Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/ 679/ UE pentru protecţia persoanelor fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene şi, implicit, de către ţara noastră. Mai multe detalii despre ce date cu caracter personal prelucrăm, care sunt noile drepturi pe care le aveţi cu privire la aceste date, precum şi despre activitatea Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia găsiţi în Informarea ataşată prezentei comunicări. Din politica referitoare la protecţia datelor personale aplicabilă în prezent, unitatea noastră de învăţământ desfăşoară deja activităţi ce ţin de prelucrarea datelor. Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, prin intermediul compartimentelor secretariat, contabilitate, informatizare, didactic prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate/ manuale. Pentru o mai bună transparenţă şi claritate cu privire la operaţiunile de prelucrare pe care le realizăm, vă informăm următoarele:

1. Baza legală a prelucrărilor

În vederea desfăşurării activităţii Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, a obligaţiilor legale şi a intereselor legitime, unitatea noastră va prelucra datele cu caracter personal ale elevului/ părintelui/ reprezentantului legal/ personalului angajat, în conformitate cu aspectele detaliate în prezenta Informare. Datele vor fi prelucrate pe perioadele menţionate în Informare.

2. Drepturile elevului/ părintelui reprezentantului legal/ personalului angajat

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aveţi, după caz, drepturile prevăzute în prezenta Informare şi anume: accesarea datelor, rectificarea datelor, opoziţia la prelucrarea datelor, ştergerea datelor, restricţionarea prelucrării datelor, retragerea consimţământului.

3. Comunicări

Vom trimite comunicări legate de exercitarea calităţii de elev acestora/ părinţilor (ex. notificări referitoare la starea de corigenţă/ repetenţie/ exmatriculare, scăderea notei la purtare, sancţiuni, adeverinţe, cereri, recomandări etc) şi legate de executarea contractului de muncă al angajaţilor (ex. decizii, recomandări, înştiinţări, declaraţii, adeverinţe, rapoarte etc), prin orice mijloc de comunicare: catalog electronic, adresă de e-mail, apel telefonic, sms, sms electronic, adresă de poştă clasică, pe care aceştia le-au comunicat.

4. Tipurile de date pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt: nume, prenume, data naşterii, CNP, numărul și seria actului de identitate sau paşaport, adresă, telefon, adresă de e-mail, cont bancar, etnie, religie, sex, limbă, debite, contribuții, informații din Registrele și evidența elevilor/ salariaților, actele de studii şi documentele şcolare. Datele cu caracter personal sunt preluate de la următoarele categorii de persoane fizice: elevi, părinți, reprezentanți legali, alți membri ai familiei, candidați la examenele de bacalaureat și certificare a competențelor profesionale și lingvistice, viitorii elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal nedidactic.

5. Cum folosim datele dumneavoastră

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în următoarele situaţii:

 • Întocmirea, gestionarea, eliberarea şi păstrarea actelor de studii şi a documentelor şcolare;
 • Întocmirea documentaţiei privind plata burselor pentru elevi;
 • Asigurarea manualelor școlare;
 • Întocmirea documentelor pentru decontarea cheltuielilor transportului elevilor;
 • Întocmirea statelor de plată şi a declarațiilor fiscale;
 • Completarea Registrelor unice elevi/ salariați, cercetări statistice, programe/proiecte etc; Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea derulării activităților descrise mai

6. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt păstrate pe toată durata şcolarizării elevului şi pe toată durata executării contractului personalului angajat, iar după încetarea acestora, documentele existente sau cele întocmite ulterior în legătură cu elevii/ angajaţii, se pătrează în arhiva școlii în condiţiile şi termenul de păstrare prevăzute în Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi în Nomenclatorul Arhivistic din Învăţământul Preuniversitar. Dezvăluirea datelor dumneavoastră În funcţie de activitatea la care ne raportăm, dezvăluim datele dumneavoastră, în urma solicitărilor, numai următorilor destinatari:

 • Ministerul Educației Naționale;
 • Inspectoratul Școlar Judeţean Alba;
 • Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR);
 • Administrația Finanțelor Publice;
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Primăria Municipiului Alba Iulia;
 • Alte unităţi de învăţământ în situaţia când un elev doreşte să se
 • Alte institutii sau autorităţi îndreptăţite să solicite informaţii despre sau în legătură cu activitatea Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba

7. Aspecte privind securitatea în mediul educaţional virtual şi gestionarea datelor cu caracter personal

 • Securitatea în mediul educaţional virtual se realizează conform directivelor UE privind securitatea cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu caracter În organizarea şi desfăşurarea activităţilor în mediul virtual se asigură respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679.
 • Măsurile de securitate, ca părţi integrate ale platformelor digitale educaţionale utilizate în mediul educaţional virtual, şi de protecţie a sănătăţii elevilor/preşcolarilor în perioada utilizării echipamentelor digitale se stabilesc pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale.
 • Prelucrarea, de către unitatea de învăţământ, a datelor cu caracter personal ale participanţilor la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se realizează în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care revine unităţii de învăţământ de asigurare a dreptului la învăţătură, prin garantarea accesului şi a desfăşurării efective a procesului educaţional în cazul în care procesul educaţional nu se poate derula faţă în faţă, conform prevederilor legale în
 • Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:
 1. numele şi prenumele elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează aplicaţia/platforma educaţională informatică;
 2. imaginea, vocea participanţilor, după caz;
 3. mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;
 4. rezultatele evaluării;
 5. datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la cursurile online: nume de utilizator şi parolă de acces.
 • Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor desfăşurate
 • Unitatea de învăţământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a institui o serie de măsuri tehnice şi organizatorice privind protejarea şi păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:
 1. securitatea în mediul online;
 2. asigurarea confidenţialităţii datelor;
 3. preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
 4. împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
 5. interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter
 • Conducerea unităţii de învăţământ ia măsuri cu privire la furnizarea informaţiilor prevăzute la 13 din Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea şi datele de contact ale unităţii de învăţământ şi, după caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate.
 • Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei și al internetului au următoarele obligații:
 1. a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;
 2. de a utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile legale;
 3. de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului prelucrării acestor
 • Datele cu caracter personal prevăzute sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării activatii

8. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

 1. Regulamentul 2016/ 679/ UE;
 2. Legea Educaţiei Naţionale 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC 5447 din 31 august 2020 cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordin Nr.5545/2020 din10.09.2020
 5. Consimţământul dumneavoastră.

Conform legislaţiei, beneficiați de dreptul de acces şi de intervenție asupra datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la secretariatul Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia.

Pentru mai multe detalii, suntem aici pentru dumneavoastră şi vă puteţi adresa la adresa de poştă electronică: office@colegiuleconomicdpm.ro,
la adresa școlii Alba Iulia, Str. O. Goga, nr 11 / Str T. Vladimirescu nr. 39B (adresa provizorie), printr- o cerere scrisă,
sau la nr. telefon 0258 811 468.

Autoritatea de supraveghere: puteţi găsi informaţii pe site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal