Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

LICEU TEHNOLOGIC

Învățământul liceal tehnologic are durata de 4 ani și se organizează după finalizarea clasei a VIII-a, în cadrul liceelor din filiera tehnologică, pentru calificări din Registrul național al calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 -2012, aprobată prin OMECTS nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 -2012.

Documente necesare pentru înscriere:

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere; (descarca formular)
 • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe
 • adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală.
 • fișa de echivalare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă eliberată de școala gimnazială de proveniență (pentru elevii care solicită înscrierea la clasele cu predare intensivă a limbii moderne engleză sau franceză

Documentele prevăzute la înscriere se depun în dosar plic, pe coperta căruia se aplică

Coperta dosar plic

și se completează cu următoarele documente:

Anexa 5 - Declarație prelucrare date
Contract educațional & Acord prelucrare date

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizeaza în perioada prevazută în Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021.

Program înscrieri liceu

Pentru realizarea unei planificari privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de inscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevazuta în calendar pentru aceasta etapa.

Depunerea dosarelor se poate realiza si prin posta, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin posta, cartea de identitate si certificatul de naștere se depun în copie.

Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentantii legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum doua săptamâni de la începerea cursurilor.

Prezentarea de inscrisuri false se pedepseste conform legii și atrage pierderea locului obtinut prin frauda.

Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021.

Admiterea elevilor la clasele cu predare intensivă a limbii moderne se face în conformitate cu prevederile cap. II din Anexa 4 la ordinul MEN nr. 44948/27.08.2019

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 este reglementată prin ordinul MEN nr. 4948 din 27.08.2019, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul MEN nr. 4948 /27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2020-2021
Ordinul MEN nr. 5532 /11.12.2019 pentru modificarea şi completarea OMEN nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
Ordinul MEC nr. 4317 /21.05.2020 pentru modificarea şi completarea OMEN nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 este reglementat prin Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4948 din 27.08.2019.

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4948 /27.08.2019

Calculul mediei de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 este reglementat prin Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. 4948 din 27.08.2019.

Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. 4948 /27.08.2019

 Rezultate admitere învățământ liceal 2020 - etapa I

Domeniul ECONOMIC, Specializarea Tehnician în activități economice – intensiv engleză

Domeniul ECONOMIC, Specializarea Tehnician în activități economice

Domeniul COMERȚ, Specializarea Tehnician în activități de comerț

Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, Specializarea Tehnician în turism – intensiv engleză

Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, Specializarea Organizator banqueting – intensiv franceză

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

Învățământul profesional cu durata de 3 ani se va desfăşura, după clasa a VIII-a și va cuprinde clasele a IX-a, a X-a, și a XI-a.

Se pot înscrie:

 • elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent,
 • absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs,
 • elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare

Documente necesare:

 • Pentru înscrierea candidaților în vederea admiterii
 • Fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată la cererea elevului, a părintelui/ reprezentantului legal pentru minori și eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de la care provine elevul.
 • Pentru înscrierea candidaților declarați admiși în învățământul profesional de 3 ani

După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

 • fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională / tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a / testele naționale / examenul de capacitate;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original;
 • fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5.068/2016 care se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017.

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat  și învățământului dual pentru anul şcolar 2020-2021 este reglementată prin ordinul MEN nr. 4325 din 20.05.2020.

Ordinul MEN nr. 5087/30.08.2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
  Ordinul MEN nr. 4324/22.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin OMECTS nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021
Ordinul MEN nr. 4325 /20.05.2020 privind modificarea şi completarea ordinului MEN nr. 5087 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 2021
  Ordinul MEN nr. 4326 /22.05.2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin OMECTS nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2020-2021 este reglementat prin Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4325 din 20.05.2020.

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4325 /20.05.2020

Calendarul admiterii în învăţământul profesional dual pentru anul şcolar 2020-2021 este reglementat prin Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. 4325 din 20.05.2020.

Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. 4325 /20.05.2020

Procedura operațională de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2020-2021 este aprobată în Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia și avizată de către Inspectortul Școlar Județean Alba.

Procedura operațională de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani

Rezultate admitere învățământ profesional 2020 - etapa I

Bucătar
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Rezultate înscriere învățământ profesional 2020 - etapa a II a

Înscriși etapa a II a

Proba suplimentară va avea loc in data de 31.07.2020, ora 9,00 la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.39, corp B, sala5

Proba suplimentară de admitere este luată în considerare doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări

În perioada 03-04.08.2020, elevii declarați admiși vor depune dosarele de înscriere la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian Alba Iulia

Program înscrieri învățământ profesional

Documentele prevăzute la înscriere

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;

b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de către unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);

c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;

d) fişa medicală

se depun în dosar plic, pe coperta căruia se aplică

Coperta dosar plic

și se completează cu următoarele documente:

Contract educațional & Acord prelucrare date

 Locuri rămase libere învățământ profesional 2020 pentru etapa a II a

calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație - 6 locuri

calificarea Bucătar - 0 locuri

Rezultate admitere învățământ profesional 2020 - etapa a II-a

  Rezultate admitere învățământ profesional - etapa a II a