Burse scolare

cf. OME nr. 6238/2023 – Bursele de care pot beneficia elevii

Bursa de merit:

 • Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ, după cum urmează:
 • 30% din elevii din fiecare clasă de liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-I cuprinde și pe aceștia;
 • 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;
 • elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de ME, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;
 • elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de ME, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 • elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de ME, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 • elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.
 • Bursele de merit se acordă în perioada cursurilor școlare.
 • În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală/media notelor egală cu a celui de pe ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de merit obținute în baza mediilor, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.
 • În numărul beneficiarilor de bursă de merit nu vor fi cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II.
 • Bursele de merit acordate pentru premii/medalii de aur, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar, cu condiția ca elevul să nu beneficieze deja de bursă de merit/bursă de excelență olimpică.
 • Lista campionatelor naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice, va fi aprobată prin protocol între ME și ANS, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a Metodologiei; bursele de merit acordate în baza protocolului de mai sus se vor atribui începând cu anul școlar 2024—2025, în condițiile Metodologiei.
 • Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.
 • Bursele de merit se acordă elevilor pe baza mediilor obținute la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
 • Bursele de merit care au la bază premiile/medaliile de aur obținute, atestate prin documente școlare, respectiv prin copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali.
 • Profesorul diriginte sprijină elevii majori, părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori și coordonează procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor.

Descarcă formularele – Bursă de merit

Bursa socială:

 • Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.
 • Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.
 • Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:
 • elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 • elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua înconsiderare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 • elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse deboli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 • elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.
 • Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
 • Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, de părinți/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale pe baza venitului realizat sunt:
 • cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
 • declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 • documente doveditoare ale componenței familiei: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.
 • Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, de părinți/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale pentru elevi cu unul sau ambii părinți decedați, pentru elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență și pentru elevi care provin din familii monoparentale sunt:
 • cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
 • documente doveditoare ale componenței familiei;
 • Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul școlar/medicul de familie — acolo unde nu există medic școlar.
 • Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării la inspectoratele școlare, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.
 • Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute.
 • La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 • Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori se face de către secretarul unității de învățământ, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către părinte/reprezentantul legal/elevul major.
 • În situația în care personalul unității de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale.
 • Personalul unităților de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.
 • După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistență socială și pe baza unui raport de anchetă socială.

Descarcă formularele – Bursă socială – medicală
Descarcă formularele – Bursă socială – orfan, familie monoparentală
Descarcă formularele – Bursă socială – plasament
Descarcă formularele – Bursă socială – venit

Bursa tehnologică:

 • În anii școlari 2023-2024 și 2024-2025, bursa tehnologică se acordă doar elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.
 • Elevii declarați repetenți la finalul unui an școlar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. Se exceptează cazurile de repetare a anului școlar din motive medicale.
 • În anii școlari 2023-2024 și 2024-2025, elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusive dual, beneficiază de bursă tehnologică.
 • Elevii care cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa tehnologică pentru luna respectivă.
 • În cazul în care atingerea sau depășirea pragului de 10 absențe este în legătură cu motive medicale, elevul sau părintele/reprezentantul legal al acestuia va prezenta actele pe baza cărora se face motivarea absențelor, în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului, în scopul restabilirii dreptului la bursă tehnologică. În situația în care, în funcție de momentul efectuării plății bursei tehnologice, nu a fost posibilă acordarea bursei în urma motivării absențelor din luna respectivă, plata acesteia se poate efectua odată cu plata burselor pentru luna următoare.
 • Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul școlar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul școlar precedent. Abaterile nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absențelor nemotivate.
 • Decizia de retragere a bursei tehnologice se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.
 • Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa tehnologică, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Descarcă formularele – Bursă tehnologică

Bursa pentru mamele minore:

 • Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a mamelor minore în vederea susținerii participării la educație, a prevenerii abandonului și nereușitei școlare.
 • Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este 700 lei/lună.
 • Bursa se acordă elevelor din învățământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile la zi și au copil/copii proprii în întreținere.
 • În sensul prezentului ordin, termenul „reintegrate” se referă la reluarea cursurilor de elevă după naștere, cu condiția menținerii statutului de minor.
 • În vederea acordării bursei pentru mamele minore părinții/reprezentanții legali depun la unitatea de învățământ următoarele documente:
 • cerere a părintelui/reprezentantului legal;
 • certificat de naștere pentru copil/copii aflat/aflați în întreținerea mamei minore;
 • Bursa pentru mame minore se acordă pe perioada cursurilor.
 • Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.
 • Decizia de retragere a bursei pentru mamele minore pentru 60 sau mai multe absențe nemotivate se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

Descarcă formularele – Burse mame minore

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR, Anul școlar 2022-2023, ( descară )

Anul școlar 2021-2022, sem. I

Având în vedere că bursele se revizuiesc la fiecare început de semestru al anului școlar , vă comunicăm că până la data de 24 septembrie 2021 se pot depune cereri în vederea obţinerii de burse.

1. In anul școlar 2021-2022 cf legii 38/ 01.2019 , publicată în monitorul oficial nr. 53/21.01.2019 se pot cumula următoarele tipuri de burse ( elevii pot opta pentru 2 tipuri de burse): bursa socială (bursa medicală, bursă de orfan,bursa rural și bursa de ajutor social pt. cei cu venituri sub 693 lei/membru de familie) cu bursa de performanță , bursa de merit sau cu bursa de studiu. Cf. Ordinului 5576/07.10.2011 elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.

2. Cuantumul lunar al burselor cf. HCL 348 /31.08.2021

 • bursa de performanță – 200 lei/lună pe perioada cursurilor ;
 • bursa de merit – 180 lei/lună pe perioada cursurilor ;
 • bursa de studiu – 140 lei/lună pe perioada cursurilor ;
 • bursa medicala – 140 lei/lună pe perioada anului școlar ;
 • bursa de orfan – 140 lei/lună pe perioada anului școlar;
 • bursa ajutor social – 140 lei/lună pe perioada anului școlar.

3. Elevii care sunt repetenți sau au avut nota scazută la purtare la finele anului școlar 2020-2021 nu beneficiază de burse în semestrul I.

BURSĂ PENTRU ORFANI – Acte necesare

 • Cerere tip;
 • Copie xerox după certificatul de naştere al elevului;
 • Copie xerox după certificat de deces;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

BURSA DE BOALĂ

Acte necesare

 • Cerere tip;
 • Copie xerox după certificatul de naştere al elevului;
 • Adeverinţe medicale (eliberată de medicul specialist, avizată de medicul de la cabinetul şcolii), urmare a controlului efectuat la medicul specialist în anul 2021;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

BURSĂ SOCIALĂ : pentru elevi proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :

 • nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv maxim 693 lei / membru de familie;
 • nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele

Acte necesare :

 • Cerere tip;
 • Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii;
 • Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021);
 • Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş ;
 • Adeverinţă de la Adm. Financiară ;
 • Adeverinţă de la Primărie cu suprafeţele agricole deţinute;
 • Declaraţii notariale pentru cei care nu realizează nici un venit pe ultimile 12 luni (septembrie 2020- august 2021);
 • Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ cu mentiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei şi cuantumul);
 • Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

BURSĂ DE STUDIU: pentru elevii claselor X-XII care îndeplinesc următoarele condiții :

 • au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021 ;
 • venit net/membru de familie max. 1386 lei ;
 • venit net/membru de familie cu studii superioare 1413 lei;
 • venit net/membru de familie ce lucrează în construcţii 1774 lei;

Acte necesare :

 • Cerere tip;
 • Copie xerox după BI/CI părinţi şi certificate de naştere copii;
 • Adeverinţă de salariu cu venitul net pe ultimele 3 luni(iunie-iulie-august2021);
 • Cupoane pensie, şomaj, pensie urmaş ;
 • Declaraţii notariale pentru cei care nu realizează nici un venit (iunie-iulie-august 2021);
 • Adeverinţe de elev/student pentru fraţii înscrişi la alte instituții de învățământ cu mentiunea că este/nu este beneficiar de bursă (tipul bursei și cuantumul);
 • Copie xerox după sentinţa de divorţ și dovada sumei primite. În cazul în care elevul nu primește pensia de întreținere se va depune și o declarație notarială în acest sens;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

BURSA DE MERIT: pentru elevii claselor X-XII care au media generală peste 8,50 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021.

Criterii suplimentare:

 • mediile de studiu luate în ordine descrescătoare;
 • numărul de absenţe nemotivate;
 • numărul total de absenţe;

Acte necesare :

 • Cerere tip;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

MENȚIUNE : ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II lea , BURSELE DE MERIT ȘI BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ȘI PENTRU ELEVII CLASELOR a IX-a.

 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

BURSA DE MERIT: pentru elevii claselor X-XII care au media generală peste 8,50 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021.

Acte necesare :

 • Cerere tip;
 • Copie după cont IBAN al elevului,în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul şcolar anterior

MENȚIUNE : ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II lea , BURSELE DE MERIT ȘI BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ȘI PENTRU ELEVII CLASELOR a IX-a.

Bursa profesională – este un program social național care se adresează tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar.

Cuantumul bursei profesionale poate fi modificat anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale.

Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională“ şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“.

Cadrul normativ care reglementeaza acordarea Bursei Profesionale este Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.